Spraak en pauzes profileren bij Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) en Frontotemporale Dementie (FTD)

09-02-2016

Yana Yunusova, Naida L. Graham, Sanjana Shellikeri, Kent Phuong, Madhura Kulkarni, Elizabeth Rochon, David F. Tang-Wai, Tiffany W. Chow, Sandra E. Black, Lorne H. Zinman, Jordan R. Green

Samenvatting

Doel
Deze studie onderzoekt het luidop lezen bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) en frontotemporale dementie (FTD), met het doel vast te stellen of er verschillen bestaan in spraak- en pauzepatronen tussen patiënten met primaire motorische stoornissen versus primaire cognitieve taalstoornissen, en dit in contrast met gezonde patronen.

Opzet
De studie onderzocht 136 deelnemers: 33 met volledige controle, 85 ALS-patiënten en 18 patiënten met ofwel de gedragsvariant van FTD (FTD-BV), ofwel progressieve niet-vloeiende afasie (FTD-PNFA). De deelnemers met ALS werden verder onderverdeeld in 4 niet-overlappende subgroepen — gematigd, respiratoir, bulbair (met een oraal-motorische stoornis) en bulbair-respiratoir — gebaseerd op de aanwezigheid en ernst van de motorisch bulbaire of ademhalingsaanwijzingen. Alle deelnemers lazen een passage luidop. Er werd gebruik gemaakt van speciale software om de spraak en pauzes te analyseren. Zo werd de spraak en de articulatie gemeten, de duur van de spraak en het aantal en de duur van de pauzes. Deze metingen werden statistisch vergeleken in verschillende subgroepen van patiënten.

Resultaten
De resultaten leverden een duidelijk verschil op tussen de groepen patiënten en degenen met een gezonde controle bij het lezen van de passage. Een op de spraak gebaseerde motorische functiemeting (d.w.z. articulatieratio) duidde op een verschil tussen patiënten met bulbaire ALS of FTD-PNFA enerzijds en degenen met respiratoire ALS of FTD-BV anderzijds. Het bleek heel wat moeilijker om een onderscheid te maken tussen de groepen met stoornissen als het aankwam op het meten van de pauzes.

Conclusies en relevantie
Deze studie heeft het gebruik van spraakmetingen gedemonstreerd bij het identificeren van degenen met een oraal-motorische stoornis, en toonde het nut aan van een relatief eenvoudige leestest om het spraak- versus pauzegedrag te evalueren voor het ALS-FTD-spectrum. De bevindingen suggereren tevens dat een evaluatie van de motorische spraak dient te worden toegepast als onderdeel van de diagnostische opbouw voor patiënten met FTD.

Meer gegevens in het Engels vindt u via deze link

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: PLOS ONE

Share