Slikproblemen en levenskwaliteit in de levensprofielen van mensen met amyotrofische laterale sclerose

15-03-2016

Tabor L, Gaziano J, Watts S, Robison R, Plowman EK.

Samenvatting

Hoewel bekend is dat dysfagie de oorzaak is van ernstige ondervoeding, pneumonie en mortaliteit bij amyotrofische laterale sclerose (ALS), blijft onduidelijk op welke manier slikproblemen een impact hebben op de levenskwaliteit van deze kwetsbare patiëntenpopulatie. Het doel van de huidige studie was (1) de profielen van de 'swallow-related quality of life' (SR-QOL, slikgerelateerde levenskwaliteit) bij mensen met ALS af te bakenen en (2) de verhoudingen tussen SR-QOL, de graad van slikproblemen en de algemene voortgang van ALS te evalueren. Eenentachtig ALS-patiënten ondergingen een gestandaardiseerde videofluoroscopische slikstudie en werden onderworpen aan het 'swallowing quality of life' (SWAL-QOL, sliklevenskwaliteit)-instrument en de 'ALS functional rating scale-revised' (ALSFRS-R, de gereviseerde functionele meetschaal voor ALS). De scores van de 'Penetration Aspiration Scale' (PAS, penetratie-aspiratieschaal) werden verkregen door middel van een geblindeerde schatter. Er werden ook correlatieanalyses uitgevoerd en een ANOVA tussen de groepen (veilig vs. penetrators vs. aspirators). De gemiddelde SWAL-QOL-score voor deze groep was 75.94. Dit duidt op een milde graad van SR-QOL-moeilijkheden. De meest aangetaste domeinen daarbij waren vermoeidheid, duurtijd van het eten en communicatieproblemen. Er werden correlaties vastgesteld tussen de SWAL-QOL en (1) PAS (r = -0.39, p < 0.001) en (2) ALSFRS-R (r = 0.23, p < 0.05). Gemiddelde (SD) SWAL-QOL-scores voor veilige versus penetrator- versus aspiratorgroepen bedroegen 81.2 (2.3) versus 77 (3.4) versus 58.7 (5.9) respectievelijk, waarbij een algemeen effect werd geobserveerd [F(2,78) = 9.71, p < 0.001]. Post hoc-tests leverden lagere SWAL-QOL-scores op voor aspirators versus 'veilige slikkers' (p < 0.001) en aspirators versus penetrators (p < 0.001). Over het algemeen was de SR-QOL licht afgenomen bij deze groep ALS-patiënten en ernstig afgenomen bij ALS-aspirators en mensen in een verregaand stadium van de ziekte. Deze bevindingen onderstrepen het belang van vroegtijdige multidisciplinaire interventie, niet alleen om ondervoeding, gewichtsverlies en restverschijnselen op de longen te voorkomen, maar ook de hiermee verbonden gereduceerde levenskwaliteit bij deze mensen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Dysfagia Brasil

Share