Fysieke activiteit en het risico op sterfte door Amyotrofische laterale sclerose bij postmenopauzale vrouwen

26-02-2016

Eaglehouse YL, Talbott EO, Chang Y, Kuller LH.

Abstract

Belang:

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een progressieve dodelijke ziekte, met onbekende oorzaak. Uit casestudies, hoofdzakelijk bij atleten, en case-controlstudies is gebleken dat een hoge mate van intensieve fysieke activiteit het risico op ALS zou kunnen verhogen. Het verband moet nog worden onderzocht bij vrouwen in cohortstudies op bevolkingsniveau.

Doelstelling:
Het verband tussen fysieke activiteit en het risico op ALS-sterfte onderzoeken bij een grote groep postmenopauzale vrouwen.

Ontwerp, setting en deelnemers:
Women's Health Initiative (WHI) registreerde 161.809 postmenopauzale vrouwen, tussen 50 en 79 jaar oud (mediane [SD] leeftijd van 63,6 [7,24] jaar), tussen 1993 en 1998 in een klinishe of observationele studie in 40 klinische onderzoekscentra in de Verenigde Staten. We voerden een cohortstudie uit tussen november 2014 en september 2015, met behulp van basis- en mortaliteitsgegevens gedurende een follow-up van gemiddeld 9,6 jaar van dezelfde WHI-onderzoeksgroep, tot 1 september 2013 (met 1,1% verlies tijdens de follow-up), om uit te zoeken of er een verband bestaat tussen fysieke activiteit en ALS-sterfte.

Blootstellingen:
WHI onderzocht de frequentie en duur van lichte, matige en intensieve fysieke activiteit bij aanvang, via vragenlijsten die de vrouwen zelf invulden.

Belangrijkste resultaten en maatstaven:
De onderliggende doodsoorzaak bij ALS, verzameld via overlijdensakten.

Resultaten:
WHI registreerde 161.809 vrouwen, waarvan er 165 overleden aan ALS. De vrouwen die aan ALS overleden, waren ouder (mediane leeftijd: 66 jaar, interkwartielafstand: 61-69 jaar) in vergelijking met het totaal aantal vrouwen die deelnamen aan de studie (mediane leeftijd: 63 jaar, interkwartielafstand: 57-69 jaar). Leeftijdsgecorrigeerde ALS-sterftecijfers varieerden van 7,4 (95% CI, 5,5-9,9)/100.000 persoon-jaren bij het ontbreken van intensieve fysieke activiteit, tot 10,6 (95% CI, 5,6-20,0)/100.000 persoon-jaren bij intensieve fysieke activiteit van 3 dagen (of meer) per week. Bijgesteld naargelang de leeftijd en de body mass index (gewicht (kg) gedeeld door het kwadraat van de lengte (m)) is dit de odds ratio voor overlijdens door ALS bij deelnemers met 3 dagen (of meer) per week intensieve fysieke activiteit, vergeleken met deelnemers zonder intensieve fysieke activiteit: 1,56 (95% CI, 1,02-2,37; P = .04).

Besluit en relevantie:
Voor zover we weten is dit de eerste cohortstudie die een verhoogd risico op ALS-sterfte toont bij postmenopauzale vrouwen die intensieve fysieke inspanningen leveren. Het vastgestelde verband tussen intensieve fysieke activiteit en het risico op ALS doet niets af aan het algemene nut van fysieke activiteit ter voorkoming van sterfte in het algemeen, coronaire hartaandoeningen en borstkanker, zoals aangetoond in eerder onderzoek van WHI. Maar het kan wel belangrijke aanwijzingen geven voor de etiologie van ALS, als het herhaald wordt in andere studies.

 

Vertaling: Barbara Bastiaansen

Bron: JAMA Neurology

Share