Volgens een nieuwe studie zouden ALS-patiënten problemen kunnen hebben met het herkennen van emoties bij anderen

22-09-2016

Emotions, Laughing, Crying, PicturePatiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) zouden problemen kunnen hebben met het herkennen van emoties bij andere mensen, zelfs als ze geen andere cognitieve of gedragsproblemen vertonen. Dit onvermogen is gekoppeld aan microscopische veranderingen in de hersenanatomie in gebieden die gekoppeld zijn aan emotionele verwerking en lijkt op veranderingen die werden vastgesteld bij patiënten met bepaalde types van frontotemporale dementie (FTD; deze term wordt ons inziens het best begrepen als degeneratie).

De studie is getiteld 'Microstructurele correlaten van verstoring van emotionele attributie bij niet-gedementeerde patiënten met amyotrofische laterale sclerose' en werd gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE. Ze onderstreept dat deze veranderingen de notie ondersteunen dat veranderingen in de hersenen die worden vastgesteld bij ALS kunnen worden beschouwd als verschillende niveaus van een continuüm van veranderingen dat ALS verbindt met frontotemporale dementie — een andere gevreesde degeneratieve hersenaandoening.

Zowat de helft van de mensen die ALS krijgen, vertoont symptomen die niet gekoppeld zijn aan beweging. Deze symptomen worden ook vastgesteld bij de gedragsvariant van frontotemporale dementie. Sommige patiënten vertonen maar enkele van deze symptomen, terwijl 10 tot 15 percent het volledige spectrum vertoont van de symptomen die gekend zijn als de gedragsvariant van het frontotemporaledementiesyndroom, wat er in wezen op neerkomt dat ALS en frontotemporale dementie zich tegelijkertijd voordoen.

Uit eerdere studies is gebleken dat sommige ziektemechanismes, zowel veranderingen in de hersenen als genetische factoren, ook overlappen bij beide aandoeningen. Veel onderzoekers geloven dat beide ziektes diverse manifestaties vertegenwoordigen van een ziektespectrum.

Het herkennen van emotionele toestanden bij anderen is een vereiste voor empathie en eerdere studies hebben aangetoond dat zowel patiënten met ALS als die met frontotemporale dementie veranderingen in hun hersenanatomie vertonen die zichtbaar zijn met het blote oog. Onderzoekers aan de Vita-Salute San Raffaele-universiteit in Italië hebben nu nagegaan of ALS-patiënten zonder dementie ook microscopische hersenveranderingen vertonen in cruciale hersengebieden.

Voor de studie werden 13 patiënten gerekruteerd die ofwel met ALS waren gediagnosticeerd of de ziekte mogelijk hadden, en verder ook 14 gezonde mensen. Alvorens over te gaan tot de experimenten werden alle ALS-patiënten gescreend op cognitieve en gedragssymptomen, waaronder taal, geheugen en uitvoeringsfuncties.

De onderzoekers identificeerden twee patiënten die problemen hadden met uitvoeringsfuncties en twee patiënten met gedragsproblemen, zoals apathie, prikkelbaarheid, en verlies van zelfcontrole. De andere negen patiënten (70 procent) werden beschouwd als 'zuivere' ALS-patiënten.

Alle deelnemers kregen een hersenscan met behulp van een MRI-methode die Diffusion Tensor Imaging wordt genoemd, waarbij de microscopische kenmerken van de witte materie van de hersenen worden gemeten. Tijdens de hersenscan voerden de deelnemers twee opdrachten uit om te testen of ze de emotionele toestand of de intenties van een andere persoon konden herkennen.

Vergeleken bij gezonde mensen ondervonden ALS-patiënten meer problemen met het begrijpen van de emoties van anderen. En toen de onderzoekers zich alleen concentreerden op de negen patiënten die geen klaarblijkelijke cognitieve en gedragsproblemen hadden, stelden ze duidelijk een beperkter vermogen vast om emoties te herkennen. Anderzijds was het herkennen van intenties niet aangetast.

De ernst van de problemen kon ook worden gekoppeld aan de graad van microscopische veranderingen in verscheidene hersengebieden die gekoppeld zijn aan emotionele verwerking, wat aantoonde dat problemen bij het identificeren van emoties zich bij ALS-patiënten zelfs bij ontstentenis van andere cognitieve of gedragsproblemen kunnen voordoen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share